Harpplayer
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 566
Registrován: 12.11.2006 9:59

12.11.2006 10:07

Malorážná odstřelovačka

Protože tato disciplína začíná být značně populární, dovoluji si otevřít toto téma pro zveřejňování pravidel, propozicí a výsledků jednotlivých závodů.

Harpplayer
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 566
Registrován: 12.11.2006 9:59

12.11.2006 10:09

Pravidla soutěže

Pravidla pro závody ve střelbě z malorážky s optickým zaměřovačem pořádané SSK Nová Paka

A) Všeobecná ustanovení
1. Cílem je stanovit pravidla sportovní disciplíny imitující práci odstřelovače v různých podmínkách jeho činnosti v dostupných střeleckých podmínkách pro závody pořádané SSK Nová Paka tak, aby disciplína byla dostupná co nejširší skupině závodníků.
2. Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky závodů bez rozdílu kategorií.
3. Vztahuje-li se pravidlo pro střelce praváky, vztahuje se jeho zrcadlový opak pro střelce leváky.
4. Funkcionářům a účastníkům závodu je zakázáno absolvovat závod pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek a dopingu. Nerespektování tohoto ustanovení je důvodem k diskvalifikaci.
5. Změna pravidel je možná pouze po dohodě s organizátorem soutěží. Změna musí být veřejně oznámena nejméně 2 měsíce před započetím její platnosti.
6. O případech, které nejsou postiženy v těchto pravidlech rozhoduje operativně na místě JURY a pokud není ustanovena, přejímá její pravomoc hlavní rozhodčí.

B) Bezpečnost
1. Pro zajištění bezpečnosti je třeba zacházet se všemi zbraněmi v areálu střelnice s maximální opatrností.
2. Pohyb v prostorách střelnice je povolen pouze s vybitou zbraní a s otevřeným závěrem, pokud zbraň není uložena v pouzdru. Důrazně se doporučuje používat barevné výstražníky. V pouzdře smí být uložena pouze vybitá zbraň.
3. Povinností rozhodčích je mj. vyžadovat maximální kázeň ve všech prostorách střelnice. Střelci jsou povinni být jim v tom nápomocni.
4. Kterýkoli z delegovaných rozhodčích může vzít do ruky zbraň a vybavení střelce bez jeho svolení, avšak s jeho vědomím a v jeho přítomnosti. Nikdo jiný se nesmí střelcova vybavení bez jeho svolení a bez jeho přítomnosti dotýkat. Výjimkou je stav bezprostředního ohrožení bezpečnosti.
5. Za stav zbraně a vybavení nese plnou odpovědnost střelec. U osob nevlastnících ZP a střílejících pod dohledem musí být dohlížející osoba zapsána při prezenci ve startovní listině, přičemž pravomoci a odpovědnosti střelce přecházejí na ni v plném rozsahu.
6. Zbraň je povoleno nabíjet pouze na palebné čáře, pouze po povelu NABÍJET a to maximálně povelem určeným počtem nábojů.
7. V zájmu bezpečnosti může kterýkoli rozhodčí, ale i kterýkoli střelec, zastavit střelbu povelem STOP! VYBÍT! Tohoto povelu jsou povinni uposlechnout všichni střelci bez výjimky. Po tomto povelu jsou střelci povinni okamžitě přerušit střelbu, zbraň vybít a odložit. Dále pokračovat ve střelbě mohou až po povelu rozhodčího na střelišti NABÍJET! a START!
8. Střelci i ostatní účastníci jsou povinni rozhodčího upozornit na situace, které by mohly být nebezpečné a nebo mohly zapříčinit nehodu.
9. V případě neregulérních podmínek nebo podmínek ohrožujících bezpečný průběh závodu má JURY nebo hlavní rozhodčí právo závod přerušit nebo ukončit.
10. Jakákoli manipulace se zbraní na střelišti v době, kdy je obsluha před palebnou čárou, je přísně zakázána. Nerespektování tohoto pravidla může být důvodem k diskvalifikaci a vykázání ze střelnice.
11. Po posledním výstřelu je závodník povinen otevřít závěr, sám se přesvědčit a zbraň dát překontrolovat rozhodčímu na střelišti, že v nábojové komoře, ani v zásobníku nejsou náboje. Důrazně se doporučuje používat barevné výstražníky.
12. Všichni závodníci a funkcionáři pohybující se v době střelby na střelišti jsou povinni používat chrániče sluchu.
13. Pro ochranu zraku je střelcům důrazně doporučeno používat při střelbě ochranné brýle z netříštivého materiálu.

C) Ustanovení pro střelnici
1. Střelba probíhá výhradně ze střeliště na různé vzdálenosti do 50 m.
2. Na střeleckém stanovišti smí být v době střelby pouze střelec, případně jmenovaná dohlížející osoba.
3. Střelecké stanoviště mají být vybavena shodnými střeleckými podložkami chránícími proti chladu a shodnými opěrami podpažbí. Touto opěrou může být dřevěný špalík, pytel naplněný sypkou hmotou apod. Podmínkou je dodržení jejich shodných vlastností po celou dobu střelby na všech stanovištích.
4. Střelecká stanoviště musí být rozměrově shodná a musí disponovat shodným vybavením.
5. Terče jsou atypické určené pouze pro závody ve střelbě z malorážky s optickým zaměřovačem pořádané SSK Nová Paka. Jejich tvar a rozměry mohou být různé a závodníci s nimi mohou být seznámeni až bezprostředně před započetím závodu (tzv. tajné terče). Příklady terčů a jejich rozměrů jsou v obrazové příloze.

D) Zbraň a vybavení
1. Při závodech je dovoleno používat pouze zbraně ráže .22LR
2. Pro závod je dovoleno použít jakoukoli jednorannou, opakovací nebo samonabíjecí malorážku splňující bod 1.
3. Řemen pro zpevnění kterékoli střelecké polohy je možno použít jen v případě, že je součástí zbraně a svou montáží a provedením jej lze prokazatelně použít k přenosu zbraně standardním zavěšením na rameno. Řemen může být složen z několika částí, přičemž ke zpevnění lze použít libovolný počet těchto částí.
4. Pro podložení zbraně v oblasti předpažbí lze zvolit buď opěru dodanou organizátorem nebo dvojnožku namontovanou na zbrani. Po celou dobu závodu střelec musí používat pouze jednu dvojnožku. Rozteč noh dvojnožky je povolena max. 300 mm. Opěru dodanou organizátorem může střelec upravit pouze vratným způsobem a to jen za pomoci vlastního oblečení a vybavení (např. složená celta, bunda apod.) Používání jakýchkoli jiných opěr je zakázáno.
5. Tzv. třetí noha montovaná na zbrani za účelem pevného kontaktu s podložkou je zakázána. Střelec však může pevnou opěru hlaviště vytvořit improvizovanými prostředky např. srolovaná přikrývka, nebo celta, krabičky od nábojů používané ráže, avšak pouze v celkovém počtu použitém pro závod (tzn.do 50 ran – jedna krabička, do 100 ran – 2 krabičky apod.). Náboje však v tom případě musí být umístěny volně na podložce nebo v zásobníku. Používání speciálních držáků střeliva je zakázáno. Třetí oporu může střelec rovněž vytvořit kteroukoli částí vlastního těla vloženou mezi zbraň a podložku.
6. Při střelbě je povoleno použít pouze 2 zásobníků k jedné zbrani, přičemž z bezpečnostních důvodů je povoleno nabíjet maximálně 5 nábojů do 1 zásobníku.
7. Optické zaměřovače je povoleno používat bez omezení přiblížení, průměru objektivu, nastavení paralaxy a charakteru osnovy. Laserové zaměřovače, dálkoměry a kolimátory jsou zakázány.
8. Speciální střelecké oblečení a vybavení dle pravidel UIT pro olympijské, národní a mezinárodní terčové disciplíny je zakázáno s výjimkou střeleckých brýlí a řemene, pokud je tento součástí ponosného řemene.
9. Na zbraň není dovoleno montovat nebo z ní snímat jakékoli příslušenství v průběhu závodu, tzn. že střelec musí absolvovat celý závod s veškerým vybavením zbraně. Výjimku tvoří dvojnožka, kterou je dovoleno sejmout pro polohy vkleče, vsedě a vstoje.

E) Polohy ke střelbě
1. Střelba vleže
Poloha vychází ze standardní sportovní, resp. taktické, polohy. Opora předpažbí je možná (viz Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, body 3 a 4). Opora hlaviště je možná (viz Zbraň a vybavení, bod 5). Všechny další prostředky pro stabilizaci polohy a zbraně jsou zakázány.
2. Poloha vstoje
Poloha vychází ze standardní sportovní, resp. taktické, polohy. Paže, kterou střelec podpírá zbraň, se může opírat o střelcův trup nebo hřeben pánevní kosti. Pro stabilizaci zbraně je možno použít řemen (viz Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, bod 3 ). Střelec při střelbě musí stát na podlaze střeliště nebo na střelecké podložce. ). Pro zlepšení držení zbraně je možno použít opěrku levé ruky, pokud splňuje pravidla o zbrani a vybavení. Všechny další prostředky pro stabilizaci polohy a zbraně jsou zakázány. Z důvodu bezpečnosti je povoleno pro odkládání nábojů a nabíjení zbraně použití stolků nebo židlí, jimiž je střeliště jednotně vybaveno.
3. Střelba vkleče nebo vsedě
Střelec se může rozhodnout, zda bude položku absolvovat vkleče nebo vsedě. Ve zvolené poloze však musí absolvovat celou položku.
• Poloha vkleče
Poloha vychází ze standardní sportovní polohy. Pro stabilizaci zbraně je možno použít řemen, případně další prostředky (viz Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, body 3 a 4). Speciální podložka pod nárt pravé nohy je zakázána, střelec však může podložku pod nárt vytvořit improvizovanými prostředky (viz Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, bod 5). Všechny další prostředky pro stabilizaci polohy a zbraně jsou zakázány. Z důvodu bezpečnosti je povoleno pro odkládání nábojů použití stolků nebo židlí, jimiž je střeliště jednotně vybaveno.
• Poloha vsedě
Poloha vychází z taktické polohy. Střelec sedí na zemi nebo podložce bez opěry zad, umístění nohou je libovolné, nohy se nesmí dotýkat jiné části střeliště kromě země nebo podložky. Paže držící zbraň se mohou opírat o střelcovy nohy nebo trup. Pro stabilizaci zbraně je možno použít řemen, případně prostředky dle Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, body 3 a 4. Všechny další prostředky pro stabilizaci polohy a zbraně jsou zakázány. Z důvodu bezpečnosti je povoleno pro odkládání nábojů použití stolků nebo židlí, jimiž je střeliště jednotně vybaveno.

F) Pozorování zásahů
1. Pro pozorování zásahů může střelec po celou dobu závodu používat pozorovací dalekohled. Jeho umístění a používání však nesmí rušit další střelce a nesmí mít vliv na zhoršení bezpečnosti na střelišti.
2. Pozorování zásahů za účelem korekce střelby dalšími osobami (viz Bezpečnost, bod 2) je zakázáno.

G) Průběh střelby a hodnocení
1. O způsobu provedení závodu, polohách, počtu ran a časech na jednotlivé položky budou informovat propozice vydané ke každému závodu.
2. Při zásahu čáry mezi hodnotami se započítává vyšší hodnota, při zásahu čáry mezi terčem a ne-terčem se započítává hodnota zásahu terče a současně se odčítá hodnota zásahu ne-terče.
3. Vítězí závodník s nejvyšším bodovým ziskem.
• V případě rovnosti bodů na prvních 5 místech rozhoduje rozstřel na 3 rány vstoje na speciální terče.
• V případě rovnosti bodů na dalších místech rozhoduje:
• vyšší počet bodů v položce vstoje
• vyšší počet bodů v položce vkleče/vsedě

I) Příprava před závodem
1. Pravidla jsou vytvořena pro pořádání závodů SSK Nová Paka, ale mohou je převzít kterékoli složky provozující sportovní střelbu.
2. Závodníci musí být včas seznámeni s propozicemi závodu, jeho průběhem a s veškerými případnými změnami proti propozicím. Propozice závodu a změny musí být zveřejněny po celou dobu na informační tabuli.

J) Závady
1. V případě, že střelec, rozhodčí nebo kdokoli z účastníků zjistí na zbrani závadu ohrožující bezpečnost střelce a průběhu střelby, musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit rozhodčímu na střelišti a tato zbraň nesmí být dále používána ke střelbě.
2. V případě poruchy zbraně je závodník povinen zbraň odložit, aniž by s ní jakýmkoli způsobem manipuloval a zvednutím ruky přivolat rozhodčího na střelišti. V případě odstranitelné závady může střelec odstranit závadu sám na stanovišti za dohledu rozhodčího na střelišti a za dodržení všech bezpečnostních zásad, přičemž nesmí rušit ostatní střelce. Závadu může střelec rovněž odstranit s asistencí mimo střeliště v prostoru vyhrazeném pro manipulaci se zbraní za dodržení všech bezpečnostních zásad.
3. Z hlediska průběhu závodu není na závady brán zřetel a závodníkovi nenáleží ani prodloužení času na položku, ani opakování položky.
4. Nelze-li zbraň opravit a tato není k další střelbě způsobilá, může střelec se souhlasem rozhodčího na střelišti pokračovat ve střelbě jinou převzatou zbraní.
5. V případě závady na zařízení střelnice má poškozený střelec nárok na prodloužení času střelby o čas nutný k odstranění závady nebo k opakování položky. Posouzení způsobu náhrady řeší hlavní rozhodčí. Při opakované závadě stejného charakteru v dalším průběhu závodu musí být způsob řešení náhrady shodný.

K) Pravidla chování pro závodníky
1. Všichni závodníci musí znát pravidla těchto závodů a musí být seznámeni s propozicemi závodu.
2. Všichni účastníci a činovníci závodu musí znát a dodržovat bezpečnostní ustanovení.
3. Závodník je povinen se dostavit k závodu včas a řádně vybaven. U prezence předloží zbrojní průkaz a průkaz zbraně. V případě, že se jedná o osobu způsobilou střelby pouze pod dohledem, dostaví se k prezenci se svým dohlížitelem, který předloží uvedené doklady. Osoba uvedená jako dohlížející bude zapsána ve startovní listině a protokolu o závodu..
4. Na střelišti smí závodník komunikovat pouze s rozhodčím. Dohlížející osoba smí komunikovat se závodníkem pouze v rámci dodržení bezpečné manipulace se zbraní. Jakékoli vedení závodníka je zakázáno.
5. V průběhu závodu může závodník opustit své stanoviště pouze se souhlasem rozhodčího na střelišti a po uvedení zbraně do bezpečného stavu.
6. V blízkosti palebné čáry není dovoleno hlučné chování. Střelci a činovníci určení k práci na střelišti musí omezit hovor jen na nutné záležitosti. Pokud není na střelnici vyhrazen prostor pro diváky, jsou diváci z prostoru střeliště vyloučeni. V případě vyhrazeného prostoru pro diváky jsou diváci povinni se zdržovat pouze v tomto prostoru za dodržení podmínky minimálního hluku. Rozhodčí na střelišti je povinen zajistit mj. aby hluk od diváků byl minimální. Má právo rušící osoby napomenout, případně je vykázat z prostoru střelnice.
7. Jestliže závodník nebo jeho dohlížitel poruší pravidla nebo se chová nesportovně, bude závodník potrestán
• Napomenutím
• Srážkou 5 bodů z celkového výsledku
• Diskvalifikací
Napomenutí může provést kterýkoli člen JURY.
Srážku bodů může učinit rozhodčí na střelišti, zasedání JURY nebo hlavní rozhodčí. O trestu je proveden záznam v protokolu ze závodu.
Potrestání diskvalifikací může uložit pouze zasedání JURY nebo hlavní rozhodčí. O trestu je proveden záznam v protokolu ze závodu.
8. Srážkou 5 bodů bude závodník potrestán:
• Neodstraní-li vytknutou chybu (opětovné napomenutí ve stejné záležitosti)
• Za opakované nesportovní chování
• Vystřelí-li před povelem START po povelu NABÍJET
• Vystřelí-li po povelu STOP před povelem VYBÍT.
9. Diskvalifikací bude závodník potrestán:
• Za úmyslné a vědomé porušení pravidel ve snaze získat výhodu nesportovním způsobem
• Za závažné porušení bezpečnostních pravidel – pohyb po střelnici s nabitou zbraní, vystřelí-li před povelem NABÍJET nebo po povelu STOP, VYBÍT, ZBRANĚ ODLOŽIT – klasifikováno jako nedovolená manipulace se zbraní
• V případě jakékoli manipulace s cizí zbraní bez vědomí jejího majitele. Výjimku tvoří odstranění bezprostřední nebezpečné situace.
• V případě hrubého nesportovního chování.

L) Přejímka vybavení
1. Technickou přejímku zbraní, vybavení a výstroje střelce provádí jmenovaná přejímací komise, případně tým rozhodčích pověřený hlavním rozhodčím.
2. Závodník je povinen se k technické přejímce dostavit včas, s veškerým a úplným vybavením, které bude v závodu používat. Za včasné odbavení u technické přejímky odpovídá závodník.
3. Převzaté vybavení může být označeno vhodnými značkami.
4. Na převzatém vybavení po přejímce již nesmí být nic měněno s výjimkou standardně nastavitelných nezaplombovaných dílů. Nepřevzaté vybavení nesmí být v závodě používáno. Za porušení tohoto ustanovení nese odpovědnost závodník – klasifikováno jako úmyslné a vědomé porušení pravidel ve snaze získat výhodu nesportovním způsobem.

M) Protesty
1. Protesty proti nedovolenému způsobu střelby nebo podmínkám závodu se podávají osobně bezprostředně po zjištění předmětu protestu rozhodčímu na střelišti. Ve sporných případech protestu rozhoduje zasedání JURY.
2. Protesty proti hodnocení a výsledkům se podávají hlavnímu rozhodčímu osobně do 30 min. po zveřejnění výsledků.
3. Vklad při podání protestu je 200,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch organizátora závodu a závodník je potrestán napomenutím. V případě každého dalšího neoprávněného protestu v závodě je závodník potrestán srážkou 5 bodů z celkového hodnocení. O trestu je proveden záznam v protokolu ze závodu.

N) Zasedání JURY
1. Řeší sporné záležitosti vzniklé v průběhu závodu, protesty a tresty vyjmenované pravidly.
2. V případě, že dojde k nerozhodnému výsledku hlasů členů JURY, má rozhodující hlas hlavní rozhodčí.
3. Proti výroku zasedání JURY není odvolání, proto by její členové měli postupovat nanejvýš uvážlivě, s nadhledem a s vyloučením emocí.
4. Zasedání JURY je neveřejné.

O) Propozice jednotlivých závodů
1. Musí být zveřejněny nejpozději 3 týdny před datem konání závodu
2. Musí obsahovat:
• Jméno pořádající organizace
• Datum, čas a místo konání závodu – doporučuje se uvést příjezdovou trasu
• Způsob přihlášení – kontaktní údaje, termín přihlášek, výše startovného
• Průběh závodu
-polohy ke střelbě
-počet ran v jednotlivých úlohách s vyznačením nástřelu, případně uvedení –bez nástřelu
-vzdáleností střelby, případně označení TAJNÉ (u neoznačených vzdáleností)
-čas na jednotlivé úlohy
-zobrazení terčů, případně označení TAJNÉ (u nezveřejňovaných terčů)
• Doporučuje se popis vybavení střelnice, počet stanovišť, podložky, stolky apod.

Zpracoval: Harpplayer, 3.7.2006

Harpplayer
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 566
Registrován: 12.11.2006 9:59

12.11.2006 10:11

Propozice na 2. závod

Propozice 2. závodu ve střelbě z malorážky s optickým zaměřovačem
dle pravidel SSK Nová Paka


Pořadatel: SSK Nová Paka ve spolupráci s SSK Třebeš
Datum a místo konání: Sobota 25.11. 2006 Střelnice SSK Hradec Králové Třebeš
Prezence od 8,00
Nástup, rozprava se závodníky v 9,00
Začátek střelby v 9,30

Přihlášky: Z důvodu kvalitního organizačního zvládnutí 2. závodu prosíme o předběžné přihlášky.Jedině tak můžeme garantovat bezproblémový průběh závodu. Přihlášky zasílejte písemně na adresu Ivan Tůma, Tichá ul. 712, 509 01 Nová Paka nebo mailem na adresu harpplayer_IT@seznam.cz
případně na tel.č. 602 496302 do 24.11.2006.
Je možno se rovněž přihlásit přímo na místě v den konání závodu, může to však způsobit organizační problémy a proto nemůžeme při tomto způsobu přihlášení garantovat účast.

Startovné: 100,- Kč

Průběh závodu:
Vleže : - nástřel libovolný + 15 ran do závodu v čase 20 min., terč rukojmí.
5 min. příprava na další položku
Vstoje: - bez nástřelu, 10 ran do závodu v čase 15 min., terč zákop
5 min. příprava na další položku
Vkleče/vsedě: - bez nástřelu, 10 ran do závodu v čase 10 min., terč nekrytě ležící figura pro 25 m
Všechny položky se střílí na vzdálenost 50 m

Vyobrazení terčů: Přílohy 1 - rukojmí, 2 – nekrytě ležící figura pro 25 m , 3 – zákop

Průběh závodu a střelba se řídí Pravidly pro závody ve střelbě z malorážky s optickým zaměřovačem pořádané SSK Nová Paka, střílí se bez rozdílu kategorií.
Prvních 5 závodníků obdrží diplom, první tři závodníci obdrží věcné ceny.

Vybavení střelnice:
20 střeleckých stanovišť, podložky pro střelbu vleže, stolky pro střelby vstoje, improvizované podložky pod zbraň, terče vystavovány pro jednotlivé položky samostatně.
Zázemí: Bufet , klubovna, odpočinková místnost, WC, parkoviště před střelnicí.Ředitel soutěže: Ivan Tůma

Hlavní rozhodčí: Robert Chlapek


Těšíme se na Vaši účast a přejeme příjemné sportovní zážitky.

Vydáno: 7.11.2006

Harpplayer
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 566
Registrován: 12.11.2006 9:59

21.04.2007 8:22

Propozice závodu ve střelbě z malorážky s optickým zaměřovačem JARO 2007
dle pravidel SSK Nová Paka


Pořadatel: SSK Nová Paka ve spolupráci s SSK Třebeš
Datum a místo konání: NEDĚLE 20.5. 2007 Střelnice SSK Hradec Králové Třebeš
Prezence od 8,00
Nástup, rozprava se závodníky v 8,30
Začátek střelby v 9,00

Přihlášky: Z důvodu kvalitního organizačního zvládnutí závodu prosíme o předběžné přihlášky.Jedině tak můžeme garantovat bezproblémový průběh závodu. Přihlášky zasílejte písemně na adresu Ivan Tůma, Tichá ul. 712, 509 01 Nová Paka nebo mailem na adresu harpplayer_IT@seznam.cz, případně na tel.č. 602 496302
do 18.5.2007

Je možno se rovněž přihlásit přímo na místě v den konání závodu, může to však způsobit organizační problémy a proto nemůžeme při tomto způsobu přihlášení garantovat účast.

Startovné: 100,- Kč

Průběh závodu: Všechny položky se střílí vleže

1. nástřel libovolný + 10 ran , terč NOVÝ RUKOJMÍ v celkovém čase 15 min.

příprava na další položku

2. bez nástřelu, 10 ran – SKRYTÝ TERČ 8 x 5,5 v čase 10 min. (terč skryt za
pohyblivou průstřelnou clonou.

příprava na další položku

3. bez nástřelu, 10 ran – SMILES 36 v čase 15 min.
Závodník si vylosuje zalepenou obálku s 10 „smajlíky“, kterou smí otevřít až po povelu „Start“. Tímto povelem se rovněž spouští stopky. Úkolem je identifikovat určené „smajlíky“ na terčové ploše a zasáhnout je v limitované době.
Hodnocení: správný zásah 1 bod, chybějící zásah 0, nesprávný zásah -5 bodů

příprava na další položku

4. bez nástřelu 10 ran – STŘELBA PO ZÁTĚŽI, terč 8x5,5
(střeliště oddělená neprůstřelnou zástěnou)
Závodník po přípravě stanoviště obdrží terčový arch a připevňovací materiál. Na povel „Start“ vyběhne k terčům (50 m), terč připevní, vrátí se zpět a střílí na terče. Měří ce celkový čas. Stopky se zapínají povelem „Start“ a vypínají závodníkovým hlášením „STOP“. Po tomto povelu závodník nesmí vystřelit žádnou další ránu.
Konečný výsledek je kalkulován dle vzorce:
V = (počet bodů x 100) / dosažený čas
Počítá se na 2 desetinná místa, 5 se zaokrouhluje nahoru.

Stanovení konečného pořadí:
Stanovují se pořadí v jednotlivých položkách na základě dosažených bodů.
Pořadí z jednotlivých položek se sčítají, nižší součet odpovídá lepšímu umístění.
V případě rovnosti součtu bodů rozhoduje pořadí ve 4. položce.

Průběh závodu a střelba se řídí Pravidly pro závody ve střelbě z malorážky s optickým zaměřovačem pořádané SSK Nová Paka, střílí se bez rozdílu kategorií.
Prvních 5 závodníků obdrží diplom, první tři závodníci obdrží věcné ceny.


Vybavení střelnice:
20 střeleckých stanovišť, podložky pro střelbu vleže, improvizované podložky pod zbraň, terče vystavovány pro jednotlivé položky samostatně.
Zázemí: Bufet , klubovna, odpočinková místnost, WC, parkoviště před střelnicí.Ředitel soutěže: Ivan Tůma

Hlavní rozhodčí: Robert Chlapek


Těšíme se na Vaši účast a přejeme příjemné sportovní zážitky.

Vydáno: 21.4.2007

Harpplayer
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 566
Registrován: 12.11.2006 9:59

08.05.2007 8:29

POZOR, KONEČNÁ VERZE POLOŽKY SMILES PRO HRADEC KRÁLOVÉ!
Po několikerých konzultacích s různými potenciálními účastníky a praktické zkoušce na střelnici jsme (Swdr. a já) usoudili, že smajlíci na A3, kde průměr "hlavy" je 40 mm, je opravdu tak pro děti. Smiles tedy budou na formátu A4, počet 36, průměr "hlavy" je 28 mm. Dalekohledem se zvětšením 12x je to čitelné, rovněž jsem zkoušel rozlišení pomocí pozorovací optiky s následným zamířením se zvětšením 6x a je to rovněž schůdné. Znamená to tedy, že kopie terčového listu na střelišti je nepřípustná, všechno bude na oči a dalekohled. Ničeho se nebojte, bude to sranda.

Uživatelský avatar
Sidewinder
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 371
Registrován: 10.07.2005 16:29

30.05.2007 23:19

Pozdrav vsem malorazkarum ..

Ve dnech 9. a 10.6. se kona v Hradci Kralove dalsi soutez v discipline "Mizive cile na 50m" - tedy malorazna odstrelovacka. Propozice najdete na strankach www.sweb.cz/ssk.trebes v kalendari. Vice o soutezi na mych strankach (malorazky, soutez).

Presto, ze je v propozicich vypsany pro ucastnika pozadavek na clenstvi u CSS, neni to podminkou! Soutez se totiz strili jako "Prebor Kralovehradeckeho a Pardubickeho kraje" (kde je clenstvi nutne) a soucasne jako "Velka cena POLICIE Hradec Kralove", kde jiz muze startovat kdokoli.

Prijedte si strelit jedinecnou soutez na klasicke, mizive a take bezici cile..

Obrázek


Reklama

production
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 497
Registrován: 03.01.2007 9:04
Bydliště: Vysočina

31.05.2007 13:04

Třebíčská odstřelovačka 1. IV. aMPu 30.06.2007 Třebíč
Třebíčská odstřelovačka 2. III. aMPu 25.08.2007 Třebíč

Harpplayer
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 566
Registrován: 12.11.2006 9:59

31.05.2007 13:57

Bylo by vhodné zveřejnit pravidla a propozice závodů nebo odkaz na ně. Tyhle zkratky nikomu (nebo třeba jen někomu) nic neřeknou.

production
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 497
Registrován: 03.01.2007 9:04
Bydliště: Vysočina

31.05.2007 14:05

Harpplayer: já bych rád, ale bohužel propozice nemám a na tom webu, kde jsem stáhl tyhle údaje také nejsou. Když tam budou rád je ihned dodám.

Harpplayer
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 566
Registrován: 12.11.2006 9:59

09.07.2007 10:07

Na strankach www.strelectvi.info najdete propozice k dalsi soutezi "Malá odstřelovačka"! Konkretne zde

Jen pro shrnuti:

Termin konani 25.8.2007
Misto konani: Strelnice SSK Magnum Praha

Tak se co nejdrive prihlaste dle propozic!

Harpplayer
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 566
Registrován: 12.11.2006 9:59

02.08.2007 15:36

Ještě jsou volná místa na závod 25.8. Kdo se k nám ještě přidá? Disciplíny těžké, ale krásné - viz. propozice www.strelectvi.info

Tomáš Ťopka
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 213
Registrován: 05.05.2007 14:51
Bydliště: Praha

04.08.2007 18:31

Jestli stihnu koupit optiku ,tak se určitě přihlásím.Když ne,tak určitě přijdu aspoň na čumendu.

Svoboda
Nový uživatel
Nový uživatel
 
Příspěvky: 6
Registrován: 26.09.2006 18:14

09.08.2007 19:25

Pro zájemce propozice MPu Třebíč 25.8.
KTP jsou k dispozici na www.kvzmokra.cz


Klub vojáků v záloze Třebíč r. č. 14-72-01

P R O P O Z I C E

TŘEBÍČSKÁ ODSTŘELOVAČKA

Kalendářové soutěže č.914

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel a organizátor soutěže : KVZ Třebíč

Datum konání : s o b o t a 25.8.2007

Místo konání : střelnice Třebíč - Poušov

Organizační výbor : ředitel soutěže : Oldřich Čenkovic 2-156
tajemník : Svoboda Stanislav
hlavní rozhodčí : Jan Strnad 1-014
zdravotník : Bejrová Ivana
velitel střelnice : Aleš Maštera


Soutěžní výbor : předseda a ředitel soutěže : Oldřich Čenkovic 2-156
hlavní rozhodčí : Jan Strnad 1-014
předseda hodnotící komise : Svoboda Stanislav


Rozhodčí disciplin : Martin Šafránek 3-164, Jaroslav Pokorný 3-142

Pomocní rozhodčí : z řad rozhodčích Oblasti Vysočina a Jižní Moravy

B. TECHNICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

Soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ve znění platném od 1.1.2003 a dle převzatých klubových technických pravidel KVZ MOKRÁ platných od dubna 2003.

Soutěžní discipliny :


I/1 Mířená střelba 5+5 ran na terče č.1 , vzdálenost 50 m, v čase 10 min.
I/2 Mířená střelba 5+5 na terče č.2 , vzdálenost 50 m, v čase 3 min.
Mířené střelbě předchází nástřel libovolného počtu ran do terče č. 1 a 2 v čase 8 min.
II/1 4 rány do terče č. 3, vzdálenost 50 m.
II/2 2 rány do terče č.4, vzdálenost 17 m .
II/3 2 + 2 rány do terče č.5, vzdálenost 33 m.
III/1 4¨rány do terče č. 6 , vzdálenost 33 m .
III/2 5 ran do terče č. 7 – běžící cíl – vzdálenost 50 m.
III/3 4 + 4 rána do terče č. 9 , vzdálenost 50 m.


U položek II/1, II/2 , II/3 , III/1 , III/2A je terč vždy 5 sec. vystaven , 10 sec. sklopen , prodleva
mezi položkami 30 sec..U položky III/3 je terč vystaven 5 sec., běžící cíl se pohybuje po dráze
cca 2 m rychlostí 0,4 – 0,5 m/sec.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření dle pravidel SVZ ČR, klubových pravidel a místních bezpečnostních pravidel střelnice Třebíč – Poušov.

Zbraně a střelivo : vlastní, celý závod musí být absolvován s jednou zbraní.

Závodníci a rozhodčí si musí v průběhu závodu na palebné čáře chránit sluch účinnými prostředky,
ochrana zraku je pouze doporučena.
Před závodem i v průběhu závodu je zakázáno požívat alkoholické nápoje a aplikovat
psychotronní látky.

C. ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
- Závodníci nemusí předem zasílat přihlášku na soutěž (přihlášení při prezentaci). Informace o závodě: Strnad Jan 777 277 485
Účastníci soutěže se musí při prezentaci a přejímce zbraní prokázat povinnými platnými doklady (Všeob.prav. čl.26, čl.34 odst.1 písm.a/). Příležitostný členský příspěvek na soutěž : 100,- Kč.
- Účastníci soutěže jsou pojištěni pojistnou smlouvou SVZ ČR a pojistkou číslo 080 000 690 u KOOPERATIVY. Soutěže se účastní na vlastní odpovědnost, na vlastní nebezpečí a vlastní náklady.
- Zdravotnické zajištění : zdravotník, pohotovostní vozidlo pořadatele.
- Občerstvení bude v omezené míře zajištěno na střelnici.
- Startovat mohou všichni funkcionáři soutěže, pokud proti tomu nepodají závodníci před zahájením soutěže námitku a nevyjádří-li nesouhlas
- Každý účastník soutěže je povinen se řídit ustanoveními propozic.
- Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic v případě nezbytně nutném
- Protesty se podávají podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR .
- Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu.

D. ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
8:00 - 8:30 prezentace
8:30 - 8:45 porady funkcionářů soutěže
8:45 - 9:00 nástup, rozprava soutěžního výboru se závodníky, zahájení soutěže
9:00 - 12:30 plnění disciplin
12:30 - 13:00 vyhodnocení výsledků
13:15 nástup, vyhlášení výsledků, ukončení soutěže

E. SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ
Soutěž je uvedena v celostátním kalendáři sportovních akcí SVZ ČR pod číslem 914
Propozice byly schváleny Oblastní radou Vysočiny dne 19.5.2007.

Jan Strnad v. r. Oldřich Čenkovic v. r.
hlavní rozhodčí ředitel soutěže

Harpplayer
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 566
Registrován: 12.11.2006 9:59

10.08.2007 17:36

Bohužel se nám tu trochu kříží termíny. Do Prahy je to blíž a bude to větší sranda :roll: , čímž ani náhodou neznevažuju KVZ Mokrá - to jsou standardní mizivky a to je taky pěkný střílení. Nicméně střílet sirky na 50 m jako v Praze se taky nepovede každý den. :shock:

Shiva
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 1567
Registrován: 09.06.2004 20:20
Bydliště: ln@sniper.cz

25.08.2007 21:45

MaO Suchdol

Ac v casove tisni, udelal jsem par fotek z dnesni souteze v Praze na Suchdole v MaO.


http://www.sniper.cz/MaO_Suchdol/MaO.html

Harpplayer
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 566
Registrován: 12.11.2006 9:59

26.08.2007 7:23

Shivovi díky za foto, skutečně vypovídající - a to tam nejsou fotky z běhu.
Pořadatelům - Irmě a Zdeňkovi díky za perfektně připravený závod. Byl asi nejtěžší ze všech dosud odstřílených, ale bylo to bezvadný, střelecká úroveň všech střelců značně stoupá.

production
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 497
Registrován: 03.01.2007 9:04
Bydliště: Vysočina

26.08.2007 10:03

Harpplayer + Shiva: bylo by přes Vás možné sehnat ty terčíky s těmi rukojmími nebo mohli by jste to nascanovat a hodit na net v .JPG? Sháním nějaké dvojnožky, mám 4ku s Aeron pažbou, kde je vlastně nastavitelná lícnice i botka. Bohužel Třebíč jsem prošvihnul tak holt budu muset čekat na další závody.

Tomáš Ťopka
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 213
Registrován: 05.05.2007 14:51
Bydliště: Praha

26.08.2007 18:15

Nevím,jestli to nepatří spíš do PM ale musím ještě jednou poděkovat Harpovi a Zdeňkovi za zapůjčení optiky a pomoc bez které bych se nemohl závodu zúčestnit.Sice pro mne dopadl jak dopadl ale to není podstatné.Pro mne je podstatné, jak bezvadně a nazištně se zachovali,přestože jsme se vlastně neznali. Vůbec celá atmosféra byla velice přátelská. Příštího závodu se určitě zúčastním ,doufám s mnohem lepším výsledkem. Dík.

sportovec
Občasný návštěvník
Občasný návštěvník
 
Příspěvky: 51
Registrován: 16.08.2007 18:51

31.08.2007 17:38

Ahoj, jsem rád, že se Tobě i ostatním soutěž líbila. Pomohl jsem rád a věřím, že by si to samé udělal i Ty. Snažili jsme se s Irmou, Harpem, Robertem udělat maximum. Ale vždy je co zlepšovat. Trochu jsem trnul při zátěžové položce, když bylo třeba při běhu se ohnout včas a neurazit si hlavu o balistickou zábranu. Je fajn, že se schází pohodoví lidé, jinak bych do toho nešel. Další soutěž by měla být v Ostroměři a na Magnumu tak v půlce prosince. Bude to takové rozloučení se sezonou, dáme asi i stojáka, klečáka ale dominantní položkou by měl zůstat ležák. :)

Svoboda
Nový uživatel
Nový uživatel
 
Příspěvky: 6
Registrován: 26.09.2006 18:14

02.09.2007 15:53

Podle fotek vypadají závody v Suchdole zajímavě. Zajímalo by mě na jakou vzdálenost se jednotlivé položky střílí. Mohli by jsme v Třebíči něco takového taky zkusit. Problém je, že zvětšení optiky není omezené. U nás těch pár střelců co střílí mizivky má zvětšení pouze 4x a pořízení další optiky je problém. Jakou optiku na tyto závody používáte?

Další

Obsah fóra / Střelectví / Soutěže a akce, Kluby a střelnice, Prodejny a Puškaři

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník